نحوه همکاری با ما

با سلام و احترام

بنیاد خیریه حضرت رقیه (س) مفتخر است که در امر محرومیت زدایی و زدودن فقر از چهره ی کشور

عزیزمان با ارگان ها و نهاد های خدمت رسان همکاری دارد.

نحوه همکاری به شیوه ی زیر میباشد:

1.ارسال نامه در خواست)جهیزیه، بسته معیشتی،پک جشن تکلیف و …( توسط نهاد متقاضی

2 .تایید و بررسی نامه متقاضی توسط خیریه

3 .ارسال نامه ی اعالم هزینه و شماره حساب به نهاد متقاضی توسط بنیاد خیریه

4 .ارسال فیش واریزی توسط نهاد متقاضی

5 .تاییدیه واریزی توسط خیریه

6 .ارسال بار برای متقاضی

7 .ارسال نامه دریافت اعالم وصولی توسط نهاد متقاضی برای خیریه

 

با تشکر از همراهی شما

بنیاد خیریه حضرت رقیه (س)

 

“اکرام کالا”

mahdie
ارسال دیدگاه